Jogi nyilatkozat

Ezen a webhelyen közzétett információk a felelősségi nyilatkozat, a szerzői jogvédelmi nyilatkozat, valamint a személyes adatok védelmével és az EU-embléma harmadik felek általi felhasználásával az ezekhez kapcsolható és az arra vonatkozó szabályok hatálya alá tartozónak tekintjük.

 

Felelősségi nyilatkozat

Az áasz.eu weblapnak célja, hogy tájékoztasson szolgáltatásaimról, elérhetőségemről. Szándékom az, hogy pontos és naprakész információkat nyújtsak a Németországban munkát vállalóknak. Mindent megteszek azért, hogy a felém jelzett a weboldallal kapcsolatos hibákat kijavítsuk. Mindemellett  semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállalhatok az oldalon megjelent információkért.

 

Ezek az információk:

- általános jellegűek és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem

- nem feltétlenül teljes, átfogó, pontos vagy naprakész

- időnként olyan külső honlapok felé irányíthatnak tovább, melyek felett nem rendelkezem ellenőrzési joggal

  és amelyeket illetően semmiféle felelősséget nem vállalok

- az itt olvasható információk nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak

 

Mindent elkövetünk, hogy csökkentsük a technikai hibákból eredő kellemetlenségeket. Előfordulhat azonban, hogy a honlapon megjelent egyes adatokat vagy információkat nem hibamentes fájlban vagy formátumban hozták létre vagy szerkesztették, így az emiatt okozott kellemetlenségért elnézését kérjük és észrevételét előre is megköszönjük. Az áasz.eu semmiféle, a honlap használatából vagy más, e honlap által javasolt külső honlap használatából eredő ilyen jellegű problémák iránt felelősséget nem vállal.

Kérjük, vegye figyelembe: lehetetlen biztosítani azt, hogy egy on-line dokumentum pontosan tükrözzön egy hivatalosan elfogadott jogszabályt. E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a felelőséget vagy hogy kizárja annak felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

 

Szerzői jogvédelemi nyilatkozat

áasz.eu, 2013
Másolás a forrás megjelölésével engedélyezett, a szövegformátumú (képek stb.) információk sokszorosítása vagy használata előzetes engedély kérés esetén megengedhető.

 

Személyes adatok védelme

Számomra a magánélet tiszteletben tartása kiemelt fontosságú.

A személyes adatokkal történő kezelés tekintetében 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról továbbá az egyének védelmével" kapcsolatos állásfoglalásom a 2000. december 18-i 45/2001/EK parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

A weboldalt személyes információk megadása nélkül is lehet használni, a kért szolgáltatás igénybevételéhez esetenként személyes információk megadása szükséges, azonban az ilyen jellegű információt, a fent említett rendeletnek megfelelően kezelhető, továbbá adatvédelmi nyilatkozatokban tájékoztatom Önt  az adatainak felhasználáshatóságáról.

Ezért:

Minden egyes szolgáltatás esetében a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal összhangban tevékenykedem. Továbbá minden egyes ügyben betartom a fenti rendelet rendelkezéseinek alkalmazását és azt magamra nézve kötelezőnek érzem. (lásd a rendelet 24. cikke)

Az áasz.eu domainnévvel ellátott weboldal tartalmaz külső weboldalakra irányító linkeket, mivel ezen weboldalak általunk nem ellenőrizhető, kérem, figyelmesen olvassa el az adott weblap adatvédelmi nyilatkozatát. A weboldalon keresztül elérhető szolgáltatás egy olyan forrás, melynek célja a kommunikáció elősegítése egyrészt polgár és polgár között, másrészt az állampolgár és különböző intézmények között.

 

Az adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetett információk

A magánélet tiszteletben tartásáról szóló nyilatkozatnak a következő információkat kell tartalmaznia az Önt érintő adatok felhasználásával kapcsolatban:

- A begyűjtött információk természete, az adatgyűjtés célja és technikai eszközei. Egy-egy  adott ügyben  csak egy konkrét cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjthető információ. Az információt e konkrét céltól eltérő célból nem lehet újból felhasználni.

- Kinek adják ki az információt. A fent említett cél(ok) elérése érdekében és kizárólag az említett célszemélyeknek (célszemélyek csoportjának) adható ki az információt. A személyes adatai direkt marketing célokra nem adható tovább, az Ön engedélye nélkül.

- Hogyan juthat hozzá az Önt érintő információhoz, hogyan tudja ellenőrizni annak pontosságát, illetve amennyiben szükséges, hogyan tudja pontosítani azt. Önnek érintett személyként joga van személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, amennyiben arra indoka van, kivéve ha ezen adatokat valamely törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve gyűjtik be, vagy ha egy olyan megállapodás végrehajtásához van szükség rájuk, melyben Ön az egyik fél, vagy amennyiben azokat olyan célra használják fel, melyre Ön határozott beleegyezését adta.

- Milyen hosszú ideig őrizhetőek meg az adatok. Az adatgyűjtés céljának elérésig vagy az adatok későbbi kezeléséhez szükséges ideig tárolhatok azok.

- Melyek azok a biztonsági intézkedések, melyek lehetővé teszik, hogy az Önt érintő információk ne váljanak esetleges visszaélés vagy engedély nélküli hozzáférés tárgyává. A legnagyobb igyekezettel arra törekszünk, hogy ne fordulhasson ilyen elő.

 

Hogyan kezelem a hozzám beérkező e-maileket? 

Az áasz weboldalán található egy ún. "Üzenet" segítségével üzenetét, észrevételeit elküldheti. Személyes adatait csak a válaszadáshoz szükséges mértékben rögzítem. Amennyiben bármilyen kérdése van személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérem, üzenetében tegye fel azokat. 

 

Az EU embléma használata

Az európai embléma harmadik felek általi használatának elveit egy az Európa Tanáccsal létrejött igazgatási megállapodás rögzíti. E megállapodás az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2012. szeptember 8 C 271. számában 2012/C 271/04 közleményszámmal került közzétételre. A megállapodás értelmében bármely természetes vagy jogi személy („felhasználó”) használhatja az európai emblémát vagy annak elemeit az alábbi feltételekkel:

a) az embléma használata nem kelti azt a hamis benyomást vagy feltételezést, hogy a felhasználó kapcsolatban áll az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézményével, testületével, hivatalával, ügynökségével vagy szervével;

b) az embléma használata nem kelti azt a látszatot, hogy a felhasználó az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézménye, testülete, hivatala, ügynöksége vagy szerve által nyújtott támogatásban vagy szponzorálásban részesül, illetve elnyerte az említettek jóváhagyását vagy egyetértését, ha ez nem igaz;

c) az embléma használata nem kapcsolódik olyan célhoz vagy tevékenységhez, amely összeegyeztethetetlen az Európai Unió vagy az Európa Tanács céljaival és elveivel, vagy egyéb módon jogszerűtlen.

 

Az európai embléma fenti feltételeknek megfelelő használatához nincs szükség írásos engedélyre.

Az európai embléma vagy annak címertani utánzata védjegyként vagy szellemi tulajdonként való bejegyzésére nincsen mód.

Az európai embléma használatával kapcsolatos kérdéseket a következő címre lehet eljuttatni:

European Commission (Európai Bizottság)
Joint Research Centre, Directorate A.4 — Central IP Service (Közös Kutatóközpont A.4. 
GUIM 5/20
B-1049 Brüsszel (Belgium)

E-mail: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:HU:PDF

https://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16680.560637

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV